El Govern resol una subhasta d’emissió de deute públic de bons per un import de 100 milions d’euros

El Govern, a demanda del ministre de Finances, Eric Jover, ha aprovat el Decret de resolució de la subhasta d’emissió de deute públic a curt termini del Principat d’Andorra en la modalitat de bons, del 8 de maig del 2019, d’una emissió de deute públic per un import de 100 milions d’euros. El titular de Finances ha remarcat en roda de premsa la bona resposta que estan tenint les emissions de refinançament del deute públic, tal com mostra el fet que hi hagi hagut una demanda de tres vegades més de l’import de la subhasta. També ha recordat que els tipus d’interès han passat del 0,60% al 0,45%.

El Decret de resolució estableix l’import nominal adjudicat a les entitats intermediàries de la subscripció que han concorregut a la subhasta per compte propi, per compte de clients i per compte d’entitats financeres d’inversió andorranes.

La suma del valor nominal corresponent al conjunt de sol·licituds presentades ha sigut de més del triple de l’import nominal de l’emissió. L’import sol·licitat ha estat de 341.512.000 euros, dels 100 milions d’euros subhastats.

L’adjudicació a cadascuna de les entitats esmentades s’ha fet a prorrata de les seves peticions. De la mateixa manera, aquestes entitats procediran al seu torn a efectuar un prorrateig de les adjudicacions entre les peticions de subscripció.

Les condicions finals de l’emissió són les següents:

Emissor: Govern del Principat d’Andorra
Nombre de títols emesos: 100.000
Categoria de l’instrument: Bo de cupó zero
Formalització del deute: 12 mesos
Rendiment de l’amortització: 0,45%/ any

Aprovada la resolució de la subhasta, el Govern procedirà a emetre el certificat global registrat representatiu de la totalitat dels 100.000 bons que han estat subscrits i desemborsats per un import efectiu de 99.552.000 euros, i que serà remès al Common Depositary, una vegada autenticat per l’agent de pagaments, perquè es custodiï en els termes indicats en el referit certificat global registrat.