El Govern resol la subhasta d’emissió de deute públic de bons per 100M€

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Finances, Jordi Cinca, el Decret de resolució de la subhasta d’emissió de deute públic a llarg termini d’Andorra en la modalitat de bons, de l’1 de juny del 2016. La resolució estableix l’import nominal adjudicat a les entitats intermediàries de la subscripció que han concorregut a la subhasta per cadascun dels dos trams de l’emissió amb el detall següent:
bons
La suma del valor nominal corresponent al conjunt de sol·licituds presentades en ambdós trams ha superat en un 168,92% l’import màxim nominal de l’emissió. L’import sol·licitat en ambdós trams ha superat els 100 milions d’euros subhastats, assolint un total de 168.921.000 euros. Per tant, l’adjudicació a cadascuna de les entitats esmentades s’ha efectuat de manera prorratejada a les seves peticions. Així doncs, cadascuna d’aquestes entitats procedirà al seu torn a efectuar un prorrateig de les adjudicacions entre les peticions de subscripció que s’hagin de liquidar per mitjà de les mateixes entitats.

Les condicions finals de l’emissió són les següents:
Emissor: Govern del Principat d’Andorra
Nombre de títols emesos: 100.000
Categoria de l’instrument: Bo de cupó zero
Formalitzacions del deute: Bons a 18 mesos
Tipus d’interès fix: Cupó zero
Rendiments d’amortització: 0,90%/ any
Preu d’emissió de la unitat: 986,69 euros
La data de venciment està fixada l’1 de desembre del 2017.

Aprovada la resolució de la subhasta, el Govern procedirà a emetre el certificat global registrat representatiu de la totalitat dels 100.000 bons que han estat subscrits i desemborsats per un import efectiu de 98.669.000 euros, i que serà
C. Prat de la Creu, 62-64 – Edif. Administratiu – AD500 Andorra la Vella – Principat d’Andorra
Tel.: (+376) 875 700 (ext. 5719) – Fax: (+376) 822 882 – A/e: comunicacio@govern.ad
remès al Common Depositary, una vegada autenticat per l’agent de pagaments, perquè es custodiï en els termes indicats en el referit certificat global registrat.

TOTES LES NOTÍCIES