El Govern nomena els vint alumnes agents de policia

policiaEl Govern, en la seva reunió setmanal celebrada aquest dimecres, ha aprovat el nomenament dels vint alumnes agents de policia en període de formació. Es tracta dels candidats que han obtingut millors qualificacions en el procés de selecció.

Els alumnes agents de Policia estaran en període de formació per una durada màxima de nou mesos, durant el qual hauran de seguir i superar una formació inicial obligatòria. Una vegada superat aquest procés seran nomenats agent de Policia en període de prova per una durada de dotze mesos. L’admissió comporta l’obligació de romandre al Cos un mínim de dos anys a comptar del final del període de formació inicial.

Els candidats que hagin aprovat el procés de selecció però no hagin quedat entre els vint primers classificats, restaran en reserva de plaça, per una durada màxima de sis mesos a partir de la finalització del termini del període de formació, sempre que els candidats continuïn complint els requisits de la convocatòria.

Si durant aquest període es produeix una vacant d’agent de Policia suplementària, els candidats en reserva de plaça, seran proposats per ordre de mèrits per a ocupar-la.

El procés de selecció ha inclòs tot un seguit de proves ponderades de la següent manera:

Català: 10%

Castellà: 5%

Francès: 5%

Institucions i història: 10%

Prova física: 10%

Prova escrita professional: 20%

Entrevista professional: 30%

1 comentari

  1. Ben bé fet a mida…, una ponderació del 30 % a l’entrevista professional

Comments are closed.