El Govern aprova el projecte de llei de creació del Marc Andorrà de Qualificacions educatives

Ester Vilarrubla
La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. Foto: SFGA

El Govern, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha aprovat el projecte de llei de creació del Marc Andorrà de Qualificacions. Aquest instrument normatiu es crea amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge permanent al llarg de la vida, dotar-se d’eines per a la garantia de qualitat de les formacions i les qualificacions i augmentar la transparència, la comparabilitat i l’alineament internacional de les qualificacions emeses a Andorra.

Tal com ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, el projecte de llei de creació del Marc Andorrà de Qualificacions és un nou impuls a les polítiques capdavanteres en l’àmbit de l’educació, i ha de servir al món educatiu del país com a referent per al disseny, control i seguiment de les certificacions, així com a eina per a la definició de noves polítiques educatives en referència als resultats d’aprenentatge que s’espera per a cada nivell, per tal que els ciutadans, i la societat en general avanci en el coneixement.

Es concep, doncs, el MAQ com un instrument per a la classificació de les diferents qualificacions que s’ofereixen al Principat d’Andorra en vuit nivells, incloent-hi els nivells actualment vigents del MATES i identificant a cada nivell els resultats d’aprenentatge esperats formulats en termes de sabers, sabers fer i competències transversals.

La normativa de creació del Marc Andorrà de Qualificacions estableix la classificació i ordenació dels nivells de qualificació existents al Principat, té la consideració de marc nacional i inclou tant les qualificacions obtingudes dins del sistema educatiu com les obtingudes fora del sistema educatiu.

D’aquesta manera es crea una estructura basada en els resultats d’aprenentatge i es classifiquen i es defineixen les qualificacions existents. Així mateix, preveu la promoció de l’accés a les qualificacions per vies com l’educació formal i la formació professional, la formació contínua, la formació per a l’ocupació i la validació dels aprenentatges basats en l’experiència.

El Marc Andorrà de Qualificacions permetrà, a més, relacionar els nivells de les qualificacions dels diferents països a través dels marcs nacionals i la seva relació al Marc europeu de qualificacions.

El text de llei s’alinea a les recomanacions de les diferents organitzacions internacionals de les quals Andorra és membre que insten als diferents Governs a treballar les polítiques educatives dins dels Marcs Nacionals de Qualificacions.

[do_widget id=category-posts-pro-64]