El Govern fa un balanç molt positiu del primer any de funcionament de l’Estratègia nacional del paisatge

Després de l’aprovació el febrer del 2012 de les accions de l’Estratègia nacional del paisatge a realitzar durant el període 2012-2015, el Govern ha fet un balanç molt positiu del primer any de funcionament 2012. Aquesta valoració es basa en el fet que ja s’han realitzat en la seva pràctica totalitat les accions previstes amb resultats molt favorables, així com tenint en compte la bona acceptació tant per part de la resta d’administracions que col·laboren en el marc de la Comissió nacional del paisatge com d’altres col·lectius interessats en la temàtica del paisatge i de la població en general.

Entre les accions realitzades que responen a objectius transversals hi ha la millora paisatgística a partir dels punts negres d’impacte ambiental i paisatgístic i l’establiment d’un pla d’accions periòdic per eliminar-los. Durant el mes d’abril 2012 es va fer la presentació de l’apartat de “fotodenúncia” al web del departament de Medi Ambient amb l’objectiu de potenciar la participació dels ciutadans. El balanç pel 2012 dels punts negres inventariats mitjançant la “fotodenúncia figura a la imatge de la notícia.

D’altra banda, pel que fa als punts negres inventariats durant les visites de les inspeccions realitzades pels tècnics de Govern, els resultats es poden observar al document adjunt.

Aquestes accions s’han fet gràcies a la col·laboració dels comuns amb els quals s’ha treballat en el marc de la comissió nacional del paisatge.

Durant el 2012 també s’ha avançat considerablement en la normativa referent al paisatge. Així, al març Andorra va ratificar el Conveni Europeu del Paisatge, que es d’aplicació al país des de l’1 de juliol.

També en el marc del desenvolupament de normativa, i referent principalment als paisatges naturals d’alta muntanya, durant el mes de juny es va fer la presentació de l’avantprojecte de llei de conservació de la natura als comuns i als membres de la Comissió de medi ambient del Consell General.

Pel que fa als paisatges rurals, s’ha treballat en la difusió de les produccions locals (com ara el vi i la patata) i en el reconeixement dels seus procediments d’elaboració mitjançant fires i nous segells. Es mantenen els ajuts a les pràctiques ramaderes tradicionals i al dall dels prats. A més, s’està realitzant un diagnosi del sector agrícola per identificar el compliment dels objectius de la Llei d’agricultura.

A nivell dels paisatges urbans, s’ha fet una modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme que integra el fet que s’ha ratificat el Conveni Europeu del Paisatge. A partir d’ara, en la modificació dels POUPs s’haurà d’integrar i promoure la protecció del paisatge.

En referència als boscos de ribera, s’ha actualitzat l’estudi de la vegetació de ribera dels rius d’Andorra i s’ha continuat la realització del camí ral de la Massana, així com la talla selectiva de la budleia als rius d’Os, de la Margineda i al riu Runer. S’han netejat més de 19 km de vegetació de ribera.

Amb l’objectiu de minimitzar els impactes paisatgístics de les instal·lacions turístiques i de lleure del país s’ha elaborat la guia d’integració paisatgística de les estacions d’esquí alpí, que es va presentar al mes de novembre en una jornada sobre paisatge i estacions d’esquí, on van assistir més de 60 persones.

Per respondre a l’objectiu de promoure un turisme diversificat que conegui els paisatges i els seus valors i que els respecti, s’està ampliant el refugi de Sorteny i s’està estudiant la implantació del nou refugi del Madriu per tal d’adequar la xarxa de refugis per fomentar el senderisme de muntanya. Durant el mes de setembre es van celebrar les jornades “Experiències en gestió de camins, mobilitat i turisme a l’Alt Urgell i a Andorra” amb col·laboració de l’IDAPA.

Amb l’objectiu utilitzar el paisatge per la promoció turística del país, s’ha creat una aplicació per smartphones on es recull tota l’oferta de natura d’Andorra i totes les activitats a l’aire lliure que s’hi poden practicar. A més, el paisatge ha estat l’element principal d’atracció en els visuals de les campanyes de comunicació de l’estiu 2012

Finalment, per sensibilitzar la població del país s’han realitzat diverses accions com el concurs de fotos digitals de paisatge, on van participar més de 100 persones amb més de 400 fotografies. També s’ha treballat la temàtica del paisatge a les escoles amb una exposició itinerant i la realització de tallers del Centre Andorra Sostenible.