El Govern executarà en un mes un deute de 600.000 euros si no es paguen factures pendents

govern

El Govern té pendents de cobrament 676.832 euros per diverses factures impagades. Així apareix aquest dimecres en un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) que publica la relació de persones físiques o jurídiques a les quals no se’ls ha pogut notificar personalment el deute i que no han recollit la pertinent carta certificada. Per aquest motiu, es procedirà per la via executiva contra el patrimoni a través d’un expedient a la Batllia en cas que el deute no s’ingressi en el termini d’un mes des de la publicació de l’edicte. Amb els interessos i el recàrrec del 20% la xifra ascendeix fins als 848.068 euros. Aquests interessos es poden exigir des de l’endemà del venciment del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés. El tipus de l’interès moratori l’estableix la Llei del Pressupost General.

Les persones físiques o jurídiques que apareixen a la llista poden interposar un recurs contra aquesta resolució davant la Comissió Tècnica Tributària en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació. La interposició d’un recurs per la via administrativa no suposa la suspensió de l’execució de l’acte impugnat, i l’expiració del termini de dos mesos des de la data de presentació sense resposta de l’administració permet considerar que el recurs s’ha desestimat.

(Text: ANA)

TOTES LES NOTÍCIES