El Govern aprova mesures de reducció del consum i d’estalvi energètic d’obligat compliment per al sector empresarial

Diversos dispositius endollats
Diversos dispositius endollats (arxiu)

Ja ha quedat aprovat el Decret de mesures provisionals de reducció del consum energètic i d’estalvi energètic de compliment obligat aplicables amb caràcter general al sector empresarial. La mesura segueix la línia engegada pel Govern els darrers mesos amb l’objectiu d’arribar a assolir una reducció del 15% del consum elèctric, degut a la situació inestable i volàtil dels mercats de l’electricitat i la menor producció d’energia arreu d’Europa.

A més, l’aplicació d’aquestes mesures i la conseqüent reducció del consum també suposa un major estalvi en la compra d’energia als mercats exteriors, fet que garanteix una major viabilitat de FEDA, així com també un menor impacte per a la ciutadania en la factura de l’electricitat.

Cal recordar que ja davant de la situació actual, el Govern va adoptar el passat 7 de setembre un decret per a impulsar mesures concretes d’estalvi energètic a l’Administració general que han permès reduir més del 12% el consum en aquests organismes. Així, i apel·lant al rol exemplar de l’Administració i a la responsabilitat col·lectiva, durant aquest darrer trimestre, el Govern ha signat diversos convenis de col·laboració per a l’aplicació de mesures semblants també les administracions comunals i al sector empresarial.

Malgrat els 207 pactes signats i l’adhesió de les empreses al conveni i l’aplicació de les mesures, bona part del teixit empresarial demana l’establiment de mesures d’estalvi obligatòries, per tal que no es vegi compromesa la lliure competència i que, aquesta, comporti l’adopció d’un model sostenible i més sobri energèticament. Per aquest motiu, i per a incentivar al sector empresarial a aplicar les mesures de forma generalitzada, el Govern ha aprovat el decret per a fer d’obligat compliment les mesures que fins ara ja eren d’aplicació voluntària.

Tal com estipula el text, queden subjectes a les previsions d’aquest decret totes les persones físiques o jurídiques titulars d’una autorització de comerç, industria o serveis, o d’exercici d’una activitat professional. Les mesures que hi són previstes s’apliquen a tots els edificis, les instal·lacions i els aparells utilitzats en l’exercici de la seva activitat en els quals es registren consums d’energia elèctrica. Les mesures són per una durada de dos mesos a comptar de la seva entrada en vigor, prorrogables.

Les mesures recollides al decret i que cal complir són les següents:

  •       Com a norma general, en els espais on es disposi de climatització elèctrica, la temperatura ambient no pot ser superior a 20°C durant els mesos en què s’utilitzi la calefacció. En el cas concret dels hotels, es recomana als clients l’adopció d’aquesta temperatura.

  •       En els dies feiners, la climatització pot funcionar en els horaris laborables. En els dies no feiners la climatització ha d’estar apagada. En els edificis d’ús en cicle setmanal es permet mantenir la temperatura a un règim amb un diferencial de 5°C, per sota durant els dies no feiners. Es prohibeixen les estufes, els ventiladors o els aires condicionats d’ús individual si hi ha sistemes col·lectius que assegurin la temperatura de referència.

  •       Es prohibeix l’ús exterior de sistemes de calefacció i climatització elèctrics.

  •      Durant l’horari laborable, ni en els llocs de treball ni en les zones comunes no es pot fer servir la il·luminació artificial en els moments en què sigui suficient la il·luminació natural. En acabar la jornada laboral d’obertura, s’han d’apagar els llums del lloc de treball i de les zones comunes.

  •     L’enllumenat exterior dels edificis, sigui informatiu, ornamental, monumental o simbòlic, i dels aparadors i rètols, no es pot encendre abans de la posta del sol, i s’ha d’apagar com a molt tard a l’hora de tancament. Excepcionalment, els hotels i els aparthotels poden mantenir l’enllumenat del rètol indicatiu.

  •      Es prohibeix l’enllumenat nocturn de rètols i anuncis publicitaris altres que els situats a l’edifici on es realitza la pròpia activitat.

  •      L’enllumenat de Nadal ha de funcionar com a molt durant el període comprès entre l’1 de desembre i el 15 de gener, respectant en qualsevol cas l’horari de funcionament, que es fixa, com a màxim, des que es comença a fer fosc fins a l’hora de tancament, i com a molt tard a les 22 hores.

  •      En acabar la jornada laboral, o quan no es fan servir, s’han d’apagar tots els equips elèctrics i electrònics de les taules de treball dels usuaris o dels espais comuns, i s’han de desendollar els carregadors que inclouen sistemes de transformació de la tensió elèctrica i que no compleixen una funció específica que en requereix el funcionament. Se n’exceptuen els equips que han d’assegurar la cadena del fred.

  •     Llevat dels equipaments d’infraestructura de dades, els servidors, els encaminadors (routers) i els ordinadors s’han d’apagar cada dia en acabar la jornada laboral, a excepció dels dispositius necessaris per al teletreball i altres processos que en requereixen el funcionament. Les pantalles s’han d’apagar sense excepcions cada dia en acabar la jornada laboral, i sempre que no s’utilitzin durant la jornada laboral. Se segueix el mateix principi per a les impressores i altre equipament que no necessita estar funcionant.

  •      Les empreses han d’ajustar el règim de funcionament de les instal·lacions a la demanda real i a la concurrència, i han de tancar instal·lacions o zones fora dels dies o les hores punta, sempre que sigui possible.


Regulació de la tarifa de retribució de l’electricitat injectada a la xarxa
De forma paral·lela, el Govern també ha aprovat aquest dimecres el Decret que fixa la tarifa de retribució de l’electricitat injectada a la xarxa. L’objectiu és regular i desvincular la retribució de l’electricitat injectada a la xarxa de la tarifa majorista a la qual les entitats distribuïdores adquireixen l’electricitat a FEDA, sempre garantit el funcionament i la viabilitat dels projectes que ja estan en funcionament.

D’aquesta manera, s’estableix mantenir el preu de compra de l’electricitat establert abans de la pujada de les tarifes amb una retribució fixa igual a 0,1104 €/kWh. La mesura permet mantenir l’atractiu dels projectes i l’impuls dels mateixos, sense que aquest fet impliqui un major cost per al sistema elèctric i això, en conseqüència, pugui revertir al conjunt de la ciutadania.

TOTES LES NOTÍCIES