El Govern aprova l’acceptació d’Andorra d’un nou article de la Carta social europea en matèria de drets laborals

La seu del Consell d'Europa
La seu del Consell d’Europa (SFG)

El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana l’acceptació de l’article 22 de la Carta social europea (revisada). Aquest article apunta que cal garantir que els treballadors i els seus representants puguin participar en la presa de decisions que tinguin efecte sobre la protecció de la salut i de la seguretat dins de empresa. Així mateix, també apunta que han de poder prendre part en els processos de millora de les condicions de treball, així com en l’organització de serveis socials i socioculturals de l’empresa.

L’acceptació d’aquest nou article de la Carta social europea (revisada) es du a terme després que Andorra hagi desenvolupat el marc legal escaient com és la Llei de relacions laborals que per la seva part, estableix dins de les competències dels delegats dels assalariats i dels comitès d’empresa la representació en matèria de seguretat i salut en el treball.

La Carta social europea (revisada) és un dels convenis internacionals més complet en drets humans laborals i socials, que garanteix els drets econòmics i socials fonamentals de totes les persones en la seva vida quotidiana. Va ser adoptada l’any 1996 pel Consell d’Europa, amb la voluntat de completar i ampliar les garanties recollides en la seva primera versió de 1961. Andorra va ratificar la Carta l’any 2004 amb l’acceptació de 75 apartats del 98 totals que conformen els 31 articles de la Carta. La resta dels apartats es podran acceptar a mesura que el país desenvolupi el marc legal corresponent en cada matèria.

Amb l’aprovació del Govern, ara s’informarà als coprínceps i al Consell General, segons el que disposa l’apartat 1 de l’article 25 de la Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de Tractats del 19 de desembre de 1996. Transcorreguts 15 dies després de la comunicació es publicarà l’edicte corresponent al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES