El Govern aprova el Reglament del codi deontològic, les normes internes i els honoraris dels notaris

Josep Maria Rossell
El ministre Josep Maria Rossell. Foto: ARXIU

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el Reglament del codi deontològic, de les normes internes i dels honoraris dels notaris. El nou text aprovat pel Govern permet complir amb els compromisos contrets en la Llei del notari que encomanava a l’Executiu a impulsar-lo.

Així, el Reglament, que ha estat consensuat i tractat amb la Cambra de Notaris, té com a finalitat establir i definir les normes deontològiques, les normes internes de funcionament i d’autofinançament, i els barems relatius als honoraris remuneradors dels notaris, i que es desglossa en quatre capítols i vint-i-un articles.

El capítol primer, del qual formen part els articles 1 a 7, fixa les disposicions generals. El capítol segon, i els articles 8 a 17 que en formen part, estableix els principis rectors que conformen les normes deontològiques. El capítol tercer, que es desglossa en els articles 18 a 20, preveu les normes internes de funcionament i fa esment dels criteris organitzatius que cal dur a terme en cas d’interrupció temporal del servei en una notaria i de les normes internes d’autofinançament. Finalment, el capítol quart, integrat per l’article 21, recull els barems dels honoraris remuneradors dels notaris.

Les normes que determina el Reglament són de compliment obligatori per a tots els notaris, els quals n’han de tenir coneixement i no poden ignorar-les. L’incompliment és constitutiu de la infracció disciplinària. De manera més concreta, el Reglament marca que és incompatible l’exercici de la professió: amb l’exercici de qualsevol càrrec públic, sigui electiu, sigui de designació; amb la prestació de serveis en règim estatutari o laboral per compte de l’Administració pública; amb l’exercici de l’advocacia o de la procura; amb l’exercici de qualsevol altra activitat mercantil, industrial o professional; i, en general, amb altres càrrecs o funcions de qualsevol tipus en societats o empreses de negoci, tant públiques com privades.

El text aprovat pel Govern també determina que els notaris han d’abstenir-se de cercar la clientela amb altres mitjans que no siguin les pròpies capacitats professionals i, en tot cas, no han de recórrer a reduccions d’honoraris i no han de servir-se de proveïdors de clientela ni, en general, d’altres instruments no conformes a la dignitat i al prestigi de la professió.

En l’exercici de la seva activitat, els notaris estan obligats a respectar el secret professional de tot allò de què hagin tingut coneixement en el decurs de la seva intervenció. També han de comportar-se amb imparcialitat i independència, i han d’evitar influències de tipus personal en l’activitat, així com tota forma de discriminació envers els clients.

Finalment, el Reglament també recull els barems relatius als honoraris remuneradors, que no incorporen cap modificació respecte dels que figuren a l’acord de Govern del 3 de maig del 2000 de publicació dels honoraris notarials, publicat per edicte del 10 de maig del 2000.

TOTES LES NOTÍCIES