El Govern aprova el decret de creació de les tarifes de la venda minorista de calor útil

silvia-calvo

El  Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta de FEDA, les tarifes de la venda minorista de calor útil en relació a la central de cogeneració de Soldeu.
Es tracta de l’últim pas abans de la posada en funcionament, el pròxim mes d’octubre, de la primera central de cogeneració i xarxa de distribució de calor d’Andorra, a Soldeu.

L’estructura tarifària ha estat dissenyada a partir d’un estudi comparatiu de diverses xarxes de calor situades als països veïns. S’ha definit doncs una tarifa binomial  amb un terme fix que s’aplica sobre la potència contractada en kW (seria de l’equivalent del terme de potència en la tarifa elèctrica), i un terme variable que es repercuteix sobre el consum efectiu de calor en kWh (que seria l’equivalent del terme d’energia en la tarifa elèctrica).

S’han previst 2 tipus de tarifes, la curta i la llarga, per donar resposta als diferents  perfils de consumidors i usuaris. La tarifa de curta utilització (CU), per sota de les 1.425 hores equivalents, s’ajusta millor als clients amb poc consum. La tarifa llarga (LU) és aplicable a clients amb factors d’utilització per sobre d’aquest llindar de 1.425 hores equivalents, el terme de potència és més alt respecte a la tarifa de curta utilització, però en canvi el terme variable és més baix i, per tant, com més elevat és el consum més econòmic resulta el preu unitari de la calor. Cada client selecciona la tarifa més adient i la manté durant un mínim d’un any.

La proposta de FEDA inclou igualment una tarifa relativa al dret de connexió a la xarxa igual a 67 €/kW. Per establir aquesta tarifa corresponent als drets de connexió, FEDA ha realitzat una estimació del cost corresponent a les inversions necessàries per a instal·lar els bescanviadors més 5 anys de manteniment.   És de destacar que la xarxa de calor comporta nombrosos beneficis respecte als altres sistemes individuals de calefacció amb gasoil tant pel client com pel medi ambient en general. D’entrada, al tractar-se d’una contractació d’un servei extern, el client es desentén de les obligacions dels treballs de manteniment de la instal·lació, i tampoc haurà d’assumir cap inversió. Es descarta el risc d’avaries importants, el client disposa de més espai al no haver d’instal·lar dipòsits de carburants, i en conseqüència el risc de fuites dels dipòsits no existeix. Els beneficis de la xarxa de calor pel bé comú són diversos: eficiència energètica i per tant, menys consum; menys emissions de gasos a efecte hivernacle; menys circulació de camions; i menys emissions contaminants.

La primera central de cogeneració i xarxa de distribució de calor d’Andorra, que es troba ubicada en la zona d’Incles i Soldeu està constituïda per un ramal principal que va des de la central de cogeneració fins al poble de Soldeu i alimenta a la majoria dels hotels i alguns apartaments. Tanmateix, hi ha una extensió que alimenta a 4 hotels a la zona d’Incles, situats enfront mateix de la central.

En total  la xarxa està formada per 2,7 km de tubs per a la distribució de calor amb aigua calenta entre 90 i 105 graus.

(Foto: SFGA)