El Comitè Europeu de Drets Socials fa públiques les conclusions de l’informe d’Andorra sobre els articles referents als drets laborals

Una cambrera
Una treballadora de l’hostaleria (iStock/arxiu)

El Comitè Europeu de Drets Socials (CEDS) ha fet públiques aquest dimecres les conclusions de l’informe presentat pel Principat d’Andorra sobre l’aplicació dels articles de la Carta Social Europea vinculats als drets laborals, –és a dir els articles 2, 4, 5, 6, 21, 22, 26, 28 i 29– en el període comprès entre l’1 de gener del 2017 i el 31 de desembre del 2020.

Andorra compleix amb 9 de les 15 disposicions de la Carta Social Europea, recollides en els articles mencionats, i que fan referència a qüestions com ara condicions laborals justes o a la informació dels treballadors sobre els aspectes essencials del seu contracte. Així, el CEDS ha considerat de no conformitat 3 disposicions i per a la resta, 3, aquest organisme ha ajornat la valoració sol·licitant un complement d’informació que el Govern trametrà en el proper informe.

Entrant al detall, pel que fa a les conclusions de conformitat, l’informe del Comitè Europeu de Drets Socials es refereix a unes condicions de treball justes, tant pel que fa a la durada del treball diari i a les jornades de descans, assegurant un repòs setmanal, com a l’establiment de dies festius retribuïts i al gaudiment d’unes vacances anuals pagades.

També es compleixen amb conformitat les disposicions relatives als drets a la remuneració justa, un punt en el qual el Comitè va ajornar la seva decisió en les seves conclusions del 2018 tenint en compte la remuneració suplementària de les hores extraordinàries. En el present informe, el CEDS, tenint en compte l’article 58 de la Llei 31/2018 sobre les relacions laborals que regula les hores extraordinàries, ha declarat aquest article conforme a la Carta Social Europea.

Tot, confirma el CEDS, vetllant sempre perquè les persones treballadores siguin informades dels aspectes essencials del seu contracte o de la seva relació laboral amb una empresa o companyia.

Quant a les conclusions de no conformitat, l’informe subratlla la disposició relacionada amb la no discriminació salarial entre dones i homes. En aquest cas, es destaca que el Comitè Europeu de Drets Socials no té en compte la Llei 6/2022, del 31 de març, relativa a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, ja que el període de revisió va fins a l’any 2020 i encara no s’havia aprovat aquesta normativa. Un text que el Govern considera que ha de resoldre aquesta situació de no conformitat en el proper informe d’avaluació.

Així mateix, s’avalua de no conformitat que la legislació andorrana no preveu explícitament un examen mèdic obligatori previ a l’assignació d’una persona a un lloc de treball de nit. En aquest sentit, es ressalta que, tot i que la normativa nacional no preveu examen mèdic obligatori en aquest cas concret, sí que es preveuen exàmens mèdics obligatoris en supòsits determinats, com per exemple quan s’efectuïn activitats perilloses, insalubres o nocives pels elements, els processos o les substàncies que es manipulen; per als menors de 18 anys; per als treballadors especialment sensibles a determinats riscos, entre d’altres.

Finalment, el Comitè considera que la situació a Andorra no és conforme amb l’article 4.5 perquè no existeix cap període de preavís per a aquells treballadors que estan en període de prova.

Respecte als tres articles restants (4.1 remuneració decent, 26.1 assetjament sexual i 26.2 assetjament moral), el CEDS es reserva les conclusions a l’espera de més informació, que el Govern aportarà en el proper cicle d’avaluació sobre el mateix grup temàtic.

TOTES LES NOTÍCIES