Educació aprova una actualització de l’ordenament del batxillerat general

Joves fent un examen
Joves fent un examen. Foto: ARXIU

El Govern ha aprovat una actualització de l’ordenament del nivell de batxillerat general del sistema educatiu andorrà. El darrer Decret d’ordenament de batxillerat general va publicar-se el 2021. Ara, després implementant-lo, s’han detectat petits canvis que podrien millorar-lo per tal d’adaptar-se al context actual de la societat i a l’evolució constant i ràpida dels sistemes d’ensenyament.

Concretament, es planteja per mantenir una coherència encara més elevada entre el plantejament de l’ensenyament obligatori, centrat en l’enfocament per competències, i l’ensenyament postobligatori de batxillerat general.

Així, s’actualitzen aspectes relacionats amb el tipus d’avaluació, amb l’objectiu de racionalitzar el calendari i reduir el nombre d’exàmens, diversificant-ne també la seva tipologia. El centre educatiu organitza una part dels exàmens que avaluen el grau de desenvolupament de les competències que configuren l’itinerari personal de cada candidat presencial. A més, s’ha diversificat la tipologia i el format d’aquests exàmens.

En aquest sentit, s’actualitza la distribució de les competències, s’actualitza el pla d’estudis i se simplifiquen els procediments per qualificar els criteris d’avaluació i competències.

Paral·lelament, i per minimitzar l’impacte de la situació ocasionada pel coronavirus SARS-CoV-2, excepcionalment per als exàmens de la primera convocatòria de l’any 2022 no s’inclouran en les proves d’avaluació els recursos que els docents considerin que no s’han pogut treballar de manera aprofundida en el procés de formació seguit pels alumnes presencials.

Finalment, també s’introdueixen modificacions relatives a l’atenció a la diversitat, en coherència amb el conjunt de nivells del sistema educatiu andorrà.

TOTES LES NOTÍCIES