Conveni amb la Generalitat per al reconeixement mutu de les acreditacions de coneixement del català

El Govern de la Generalitat ha autoritzat la subscripció d’un conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra en matèria de reconeixement d’acreditacions oficials de coneixements de llengua catalana.
El conveni, que es formalitzarà a través del Departament de Cultura i el Consorci per a la Normalització Lingüística, té per  objectiu establir el reconeixement mutu de diplomes i certificats oficials acreditatius de coneixements de llengua catalana emesos pel Govern d’Andorra i per la  Generalitat de Catalunya, de manera que es faciliti la mobilitat de persones en els àmbits laboral i dels estudis, o l’accés a l’Administració pública, a Andorra i a Catalunya.
La llengua catalana és oficial a Andorra i a Catalunya, on les respectives administracions han desenvolupat un sistema d’acreditacions oficials de català. A Catalunya, d’ençà de 1979, i a Andorra, d’ençà de 1999.
El Consell d’Europa va publicar el 2001 el document Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (MECR), del Consell d’Europa, que ha esdevingut una eina de referència a tot Europa per comparar els nivells de coneixement de les llengües de manera objectiva, i facilitar tant la mobilitat com el reconeixement internacional.
Tant la Generalitat com el Govern d’Andorra han adaptat tots els cursos i proves de certificació de català que ofereixen oficialment als nivells de competència lingüística definits pel MECR, així com als seus continguts, mètodes d’aprenentatge i d’avaluació. Això permet ara ampliar i enfortir la col·laboració en matèria de llengua entre la Generalitat i el Govern d’Andorra i disposar d’un sistema automàtic de reconeixement de diplomes i certificacions oficials de català, emeses d’acord amb els paràmetres del MECR.
GENCAT