Contractats dos psicòlegs per al Programa de rehabilitació de menors sancionats per drogues i alcohol

Joves consumint alcohol al carrer
Joves consumint alcohol al carrer. Foto de Tobias Tullius a Unsplash

El Consell de Ministres ha aprovat la signatura de dos contractes de prestació de serveis amb Laura Fité i Eric Acebes com a psicòlegs clínics, en l’àmbit de les drogodependències, en el marc del Programa alternatiu de rehabilitació per a persones menors d’edat sancionades pel consum de begudes alcohòliques o drogues tòxiques. El contracte tindrà una durada inicial del 14 d’abril del 2022 al 31 de desembre del 2022, moment en què es podrà renovar amb l’acord previ del Govern per períodes anuals.

Es recorda que el Govern va aprovar el Reglament de creació i funcionament del Programa el passat 9 de desembre del 2021 amb la voluntat d’establir un model alternatiu per al compliment de les sancions per a les persones menors d’edat consumidores de begudes alcohòliques i altres drogues tòxiques.

Així doncs, el nou model ofereix una intervenció d’atenció, seguiment i prevenció a les persones menors d’edat que hagin comès una infracció administrativa relacionada amb el consum de begudes alcohòliques o altres drogues tòxiques, o amb la tinença d’aquestes substàncies. El Programa dona una resposta educativa alternativa a la sanció pecuniària, amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos associats al consum de begudes alcohòliques o altres drogues tòxiques, o la tinença d’aquestes substàncies. La voluntat és impulsar un abordatge preventiu, així com detectar i tractar, de forma precoç, possibles problemàtiques relacionades amb el consum d’aquestes substàncies.

Tal com es recull al reglament aprovat pel Govern, el programa consta d’un pla de treball educatiu individualitzat que es porta a terme amb cada menor, amb la finalitat que el menor prengui consciència del consum propi i dels riscos associats a aquesta conducta. A més, té per objecte disminuir o eliminar els factors de risc detectats que puguin haver provocat l’inici del consum de begudes alcohòliques o altres drogues tòxiques, potenciant els factors de protecció personals, familiars i socials del menor.

El pla de treball individualitzat consisteix en un mínim de tres sessions i un màxim de deu, d’una hora de durada, en les quals participaran el menor o els representants legals. El professional determinarà la durada del Programa en funció de la necessitat de cada cas. Les sessions es faran en el lloc que estableixi el professional.

En la primera sessió, a la qual han d’assistir el menor i el seu representant legal, el professional valora els factors de risc i de protecció, amb l’objectiu de definir el pla de treball individualitzat per fer una intervenció educativa personalitzada.

Les sessions de seguiment es poden fer, a criteri dels professionals, amb el menor de forma individual o amb el menor acompanyat del seu representant legal. També es pot plantejar una sessió individual amb el representant legal del menor. El professional que porta a terme les sessions del Programa ha d’emetre un informe de tancament amb la valoració final del seguiment, que ha de resoldre si el menor ha complert el Programa de forma satisfactòria o no satisfactòria.

TOTES LES NOTÍCIES