Bartumeu i Barcia justifiquen en un comunicat les transferències de diners del Grup Socialista

Els fins ara consellers del grup Socialdemòcrata, i des de la darrera setmana adscrits al grup mixt, Jaume Bartumeu i Gerad Bàrcia, han estat criticats pels seus antics companys per transferir una part dels diners del grup que fins ara compartien al Grup Mixt abans que aquest es creés. També  se’ls ha criticat que transferissin a Sindicatura un romanent de 417.000 €. En aquest sentit, els consellers esmentats han emès un comunicat que diu textualment el següent:

 

EL PER QUÈ D’UN RETORN DE DINERS PÚBLICS I DE LA DISTRIBUCIÓ PER MEITAT DEL RÒSSEC D’UN GRUP DIVIDIT

“Els consellers generals Jaume Bartumeu Cassany i Gerard Barcia Duedra, que fins el divendres passat, 19 d’abril del 2013, fórem respectivament president i president suplent del Grup parlamentari socialdemòcrata volem precisar que:

1) En data 12 de maig del 2011, en el moment d’iniciar-se l’actual legislatura, els comptes bancaris dels quals era titular el Grup parlamentari socialdemòcrata presentaven els següents saldos positius:

a. 56.190,19 € en compte corrent;

b. 417.719,46 € en un compte de dipôsit.

Part dels 56.190,19 € que es trobaven en el compte corrent foren emprats per abonar drets i obligacions contretes amb anterioritat a l’inici de la present legislatura i el ròssec positiu resultant quedà en el compte corrent com a tresoreria pel nou exercici.

El dipôsit de 417.719,46 € va romandre al marge de l’activitat ordinària i durant gairebé dos anys només ha fet que produir interessos a favor del seu titular, és a dir, el Grup parlamentari socialdemòcrata.

2) En plantejar-nos deixar el Grup parlamentari i com sigui que els diners esmentats -417.719,46 €-són el resultat evident d’un estalvi de les dotacions rebudes del Consell General en exercicis anteriors al 2011 ens ha semblat adequat, en la nostra condició de responsables de l’administració d’uns diners públics, retornar aquell ròssec positiu de transferències corrents nominatives al Consell General.

Com es pot veure en la carta de tramesa al Síndic General, de data 18 d’abril del 2013, entenem que liquidats els comptes de la legislatura que s’acabà el maig del 2011 i havent constatat un romanent de tresoreria extraordinari, era la nostra obligació retornar els ingressos obtinguts per transferència del Consell General i no utilitzats durant els exercicis pressupostaris en els quals foren rebuts.

Hem conservat així fidelment uns diners rebuts pels nostres predecessors i els retornem a qui els va transferir, que és el Consell General. En fer-ho ens acollim al mateix procediment que fixa anyalment la Llei del pressupost quan estableix que les entitats beneficiàries de transferències nominatives han de retornar els ingressos obtinguts amb la transferência i no utilitzats durant l’exercici pressupostari.

3) En el moment d’ordenar-se aquella transferència al Consell General, el 17 d’abril del 2013, va quedar un saldo positiu al compte del Grup parlamentari socialdemòcrata de 270.653,27 €.

D’aquesta suma es va deduir una previsió de les nômines al càrrec del Grup parlamentari socialdemòcrata pel mes vinent i la corresponent cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, per una suma estimada global de 5.681,69 €.

El saldo positiu resultant que era de 264.971,58 € fou dividit en dues parts iguals de 132.485,79 €.

Una part (132.485,79 €) va romandre així al compte del Grup parlamentari socialdemôcrata i altres 132.485,79 € foren traspassats a un nou compte corrent el titular del qual és el Grup parlamentari mixt, en el qual hem quedat adscrits tres dels sis consellers generals del Grup parlamentari socialdemòcrata.

4) Així doncs en data de dilluns 22 d’abril del 2013 el compte corrent del Grup parlamentari socialdemôcrata tenia un saldo disponible de 137.970,78 €.

Quantitat que es pot comparar amb la que hi havia quan es va iniciar la legislatura, que eren 56.190,19 € de saldo disponible.

El compte del Grup parlamentari socialdemôcrata té doncs 81.780,59 € disponibles més dels que hi havia el 12 de maig del 2011”.

1 comentari

  1. Per que no esperar que fos la nova presidencia del grup parlamentari PS qui fes els ajustaments escaiens??? Per que sempre he ho cregut que el partit era del Jaume i despres del seu subordinat, i sou uns cares dures. Espero que mai mes us voti ningu que tingui seny amb aquest pais.

Comments are closed.