Aprovat el reglament de les sales per a fumadors

El Govern ha aprovat aquest dimecres el Reglament de les sales de fumadors donant així compliment a l’establert en la disposició final primera de la Llei protecció contra el tabaquisme passiu ambiental.

Aquest reglament té per objecte no únicament regular les condicions tècniques que han de complir les sales de fumadors, sinó que també desenvolupa els altres aspectes de la Llei com són la senyalització dels espais on està prohibit o permès fumar i els procediments i òrgans de control a fi de poder assegurar així el compliment efectiu de la Llei.

El reglament preveu que es puguin instal·lar dos tipus diferents de sales de fumadors, les d’obra i les prefabricades, dues opcions diferents per donar compliment al principis de protecció de la salut dels no fumadors establert pel legislatiu.

En el cas de que s’opti per a sales d’obra, aquestes hauran de comptar amb el compliment d’una sèrie de requisits. Caldrà que estiguin separades físicament de la resta dels espais d’ús comú o col·lectiu i que comptin amb equipaments de ventilació mecànica i de depressió de l’aire, a fi de assegurar-se que l’aire interior d’aquestes sales es renova periòdicament i al mateix temps que el fum no es propagui a la resta de zones dels establiments o locals. Queda totalment prohibida la presència de menors a les sales de fumadors, on, a més, no es podrà prestar cap tipus de servei.

Pel que fa a les sales prefabricades, s’exigirà que compleixin la normativa comunitària i que tant el fabricant com l’instal·lador nacional ho certifiquin.

A nivell de control de les sales de fumadors, el reglament crea un registre de sales a fi de que es facilitin així les tasques de vigilància i control de les mateixes per part dels diferents òrgans habilitats a efectuar tasques d’inspecció (Indústria, Comerç, Salut, Medi ambient, Turisme, servei de policia, etc.) per verificar que aquestes compleixen amb tots els requisits establerts i alhora donar seguiment a les denuncies que es puguin efectuar per l’incompliment de la llei tant de persones com d’establiments.

La voluntat de l’executiu ha estat la de desenvolupar, amb una única norma regulatòria, els aspectes reglamentaris de la Llei per assegurar el millor nivell possible de protecció de la salut tot vetllant també, per minimitzar els impactes econòmics de la norma als diferents sectors concernits.

En aquest context cal recordar que malgrat el limitat termini de que disposava el Govern pel desenvolupament reglamentari (3 mesos), durant els treballs s’ha dut a terme un procés consultiu amb els principals agents econòmics (CEA, CCIS, UHA, PIME….). L’objectiu del contactes ha estat tenir en compte les diferents i múltiples particularitats del sector privat.

A partir d’ara el sector empresarial disposa d’un termini d’adaptació a la normativa que finalitza el proper 13 de desembre, data a partir de la qual es fa efectiva l’obligació general de la prohibició de fumar en els establiments i espais de treball compartits, ja sigui en el sector públic com en el sector privat.

Foto: Michael Ivanov

1 comentari

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES