Aprovat el Reglament de la figura del mediador en el marc de la negociació col·lectiva

Situació en la qual ha intervingut un mediador per a resoldre el conflicte (Pexels)
Situació en la qual ha intervingut un mediador per a resoldre el conflicte (Pexels)

El Consell de Ministres ha aprovat el Reglament de la figura del mediador en el marc de la negociació col·lectiva. Un text que ja ha estat compartit amb els membres del Consell Econòmic i Social (CES), que l’han valorat positivament.

Es recorda que la Llei 3/2018, del 22 de març, de mediació i la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, reconeixen la importància del mecanisme de mediació. A més, els textos legals preveuen que en els convenis col·lectius sectorials i intersectorials i en els acords col·lectius sectorials, així com en els acords i els convenis col·lectius d’empresa, es pugui designar un mediador perquè pugui proposar a les parts solucions eventuals a les qüestions plantejades.

Així doncs, per a donar resposta a l’encomana de la llei, el Govern ha aprovat aquest reglament, que regula els requisits que s’han de complir per a adquirir la condició de mediador en el marc de la negociació col·lectiva, així com els principis, els deures i les funcions que han de respectar les persones mediadores quan actuïn en l’àmbit referit.

Al text s’estableix que les persones que figurin inscrites al Registre de mediadors poden sol·licitar al ministeri competent en matèria de treball, prèvia sol·licitud al Servei de Tràmits de Govern, la seva incorporació a la relació de les persones mediadores en el marc de la negociació col·lectiva. Aquesta relació de persones mediadores es publicarà en la web del ministeri competent en matèria de treball o en un altre mitjà d’informació i de difusió electrònica o similar.

Els principis aplicables a la mediació en el marc de la negociació col·lectiva són els previstos a la Llei de mediació i a la normativa que la desenvolupa, i es detallen en aquest reglament els deures que la persona mediadora ha de complir durant el procés de mediació en el marc de la negociació col·lectiva; com ara el fet d’exercir la seva funció amb independència, imparcialitat i neutralitat. També se’n desenvolupen les funcions i la responsabilitat, destacant el fet que la persona mediadora ha de facilitar el diàleg i promoure la comprensió entre les parts, assistint-les a l’efecte d’establir un procés que ajudi a cercar solucions durant el procés de negociació.

La persona mediadora també ha de vetllar perquè les parts prenguin les seves pròpies decisions i tinguin la informació i l’assessorament suficients per a assolir acords d’una manera lliure i conscient.

A més, al reglament es determina que el cost de la mediació, tant si conclou com si no conclou amb un acord, es divideix en proporcions iguals entre les parts, si no hi ha pacte en contra. Els serveis de la persona mediadora són remunerats sota la forma d’honoraris, que es poden convenir lliurement amb les parts.

Justament, cal destacar que en els acords i els convenis col·lectius d’empresa les parts poden nomenar una persona mediadora de mutu acord entre les persones que figuren inscrites a la relació de persones mediadores en el marc de la negociació col·lectiva, en qualsevol moment del procés negociador.

En els convenis col·lectius sectorials i intersectorials i en els acords col·lectius sectorials qualsevol de les parts pot sol·licitar al ministeri competent en matèria de treball, que designi una persona mediadora, preferentment, mitjançant l’acord de les parts sobre la persona que ha d’exercir aquestes funcions, entre les persones que figuren inscrites a la relació de persones mediadores en el marc de la negociació col·lectiva.

TOTES LES NOTÍCIES