Aprovat el reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada

El Consell de Ministres ha donat el vistiplau al reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, la darrera modificació de la qual va entrar en vigor el passat 26 de febrer. La principal novetat que introduïa el text és la supressió del requisit d’autorització prèvia en la constitució de societats, en la modificació de l’objecte social i en la modificació del capital social.

La reforma legislativa també facilita la dissolució, liquidació i extinció de societats, promou el compliment de les obligacions del dipòsit de comptes, preveu mesures per actualitzar el Registre de Societats Mercantils i estableix el règim de sancions i infraccions per donar compliment als suggeriments de diversos organismes internacionals.

El reglament desenvolupa, entre d’altres, els referits aspectes previstos a la Llei com els procediments aplicables la inscripció dels actes, criteris a emprar en la valoració de les aportacions no dineràries i terminis per a expedir certificacions.

Així mateix, el reglament desenvolupa el mecanisme de col·laboració establert per la Llei entre els notaris i el Registre de Societats Mercantils, de manera que el fedatari públic que autoritzi una escriptura d’una societat en trameti una còpia al registre en els terminis legalment establerts, i desplega el procediment de dipòsit i la liquidació de les taxes d’inscripció en la constitució de societats.

La normativa regula igualment el funcionament del Registre de Societats Mercantils i desplega les funcions que té encomanades. Per a una major seguretat jurídica, es deroga l’actual norma reglamentària i es substitueix per aquest nou reglament que incorpora totes les modificacions derivades de l’aplicació de la Llei 28/2013, del 19 de desembre.

Amb l’aprovació d’aquest Reglament, es dóna compliment a la disposició final tercera de la Llei 28/2013, del 19 de desembre, dins els terminis que aquesta disposa.

El Consell de Ministres ha donat el vistiplau al reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, la darrera modificació de la qual va entrar en vigor el passat 26 de febrer. La principal novetat que introduïa el text és la supressió del requisit d’autorització prèvia en la constitució de societats, en la modificació de l’objecte social i en la modificació del capital social.

La reforma legislativa també facilita la dissolució, liquidació i extinció de societats, promou el compliment de les obligacions del dipòsit de comptes, preveu mesures per actualitzar el Registre de Societats Mercantils i estableix el règim de sancions i infraccions per donar compliment als suggeriments de diversos organismes internacionals.

El reglament desenvolupa, entre d’altres, els referits aspectes previstos a la Llei com els procediments aplicables la inscripció dels actes, criteris a emprar en la valoració de les aportacions no dineràries i terminis per a expedir certificacions.

Així mateix, el reglament desenvolupa el mecanisme de col·laboració establert per la Llei entre els notaris i el Registre de Societats Mercantils, de manera que el fedatari públic que autoritzi una escriptura d’una societat en trameti una còpia al registre en els terminis legalment establerts, i desplega el procediment de dipòsit i la liquidació de les taxes d’inscripció en la constitució de societats.

La normativa regula igualment el funcionament del Registre de Societats Mercantils i desplega les funcions que té encomanades. Per a una major seguretat jurídica, es deroga l’actual norma reglamentària i es substitueix per aquest nou reglament que incorpora totes les modificacions derivades de l’aplicació de la Llei 28/2013, del 19 de desembre.

Amb l’aprovació d’aquest Reglament, es dóna compliment a la disposició final tercera de la Llei 28/2013, del 19 de desembre, dins els terminis que aquesta disposa.