Aprovat el Projecte de llei del Cos de Bombers i les modificacions del de Policia i del Penitenciari

El Govern, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha aprovat el Projecte de llei del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments i els projectes de llei de modificació de la Llei qualificada del Cos de Policia i de la Llei del Cos Penitenciari, un cop la Comissió Consultiva de la Funció Pública i el Consell de la Policia han lliurat els informes previs i preceptius corresponents.

Els objectius d’aquestes iniciatives legislatives son dotar el Cos de Bombers d’una llei reguladora pròpia, atès que malgrat es tracta d’un cos especial, fins ara es regia per la Llei de la funció pública i per normes de rang reglamentari. De la mateixa manera s’unificarà el règim jurídic aplicable als membres dels diferents cossos especials que depenen del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior. El Projecte de Llei també preveu adaptar les lleis vigents al context actual i reformar-les en els aspectes en què l’experiència pràctica ha evidenciat una necessitat en aquest sentit.

El Projecte de llei del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, que incideix en totes les particularitats d’aquest Cos, es divideix en 80 articles, 3 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria, 9 disposicions finals i 2 annexos. En concret, s’hi regulen les disposicions generals, el règim jurídic dels membres del Cos, els principis de col·laboració i coordinació, l’estructura i l’organització del Cos, l’accés i la promoció dins el Cos, la formació dels membres del Cos, el règim estatutari dels membres del Cos (drets i deures, uniforme, divises i distintiu d’identificació, jornada i horari de treball, vacances i permisos, situacions administratives, seguretat social, jubilació i assegurança, i drets sindicals), i finalment el règim disciplinari dels membres del Cos (procediment disciplinari, faltes i sancions).

D’altra banda, les reformes de lleis reguladores del Cos de Policia i del Cos Penitenciari també és molt àmplia i abasta 113 articles, 5 disposicions transitòries i 6 disposicions finals en el cas de la Llei qualificada del Cos de Policia, i 88 articles, 5 disposicions transitòries i 6 disposicions finals en el cas de la Llei del Cos Penitenciari.

Les novetats i millores principals que incorporen les modificacions legals esmentades són:

– La millora de la definició i l’encaix formal i dels cossos, i dels seus membres.
– L’adscripció del Departament d’Institucions Penitenciàries i del Cos Penitenciari que en forma part al ministeri competent en matèria de justícia en lloc del ministeri competent en matèria d’interior.
– La possibilitat que el Cos Penitenciari pugui participar eventualment en el trasllat de les persones internes al Centre Penitenciari, i en l’execució de les penes i les mesures privatives de llibertat que dicten els òrgans jurisdiccionals, de forma exclusiva o concorrent amb el Cos de Policia, segons es determini reglamentàriament.
– El reforçament dels requisits i les condicions per a l’ús de les armes de foc i dels mitjans de subjecció i coercitius.
– La prohibició en el cas dels membres del Cos de Policia d’exercir càrrecs públics i de participar en partits polítics.
– L’ampliació de l’àmbit d’actuació dels cossos fora del territori andorrà, si així ho preveuen els convenis o acords internacionals vigents, en supòsits excepcionals i d’emergència.
– Una regulació més detallada i precisa de les competències de la Direcció superior i de la Direcció dels cossos.
– La modificació i harmonització de les estructures jeràrquiques dels cossos per acomplir els pronunciaments judicials i ampliar les perspectives de carrera professional.
– La modificació dels requisits per optar una plaça vacant de nova creació:
• S’eliminen les limitacions relatives a l’edat.
• Es reforcen les exigències en matèria de titulació per al procediment selectiu d’ingrés.
• Es reforcen les exigències en matèria d’honorabilitat.
– L’ampliació dels mèrits que es tenen en compte per optar a una plaça vacant o de nova creació per promoció interna.
– L’actualització, ampliació i variació en la qualificació les faltes lleus, greus i molt greus, d’acord amb l’experiència pràctica evidenciada.
– La derogació de les disposicions addicionals que reconeixien un segon complement retributiu als membres dels cossos de Policia i Penitenciari, tot i que es respecten els drets adquirits.
– La prohibició que els membres amb drets oberts per acollir-se a la jubilació voluntària puguin fer-ho si són objecte d’un expedient disciplinari per la falta molt greu que consisteix en haver comès un delicte dolós, o estan immersos en un procés penal per un delicte dolós, dels quals es puguin derivar danys o perjudicis molt greus a les persones, els béns o les institucions.
– La necessitat d’habilitar i posar en funcionament, en el termini màxim d’un any, uns locals annexos al Centre Penitenciari adequats especialment per a les visites de familiars o parents íntims dels interns que no puguin obtenir permisos de sortida.
– L’elaboració, en el termini d’un any, d’un codi deontològic del Cos de Policia i del Cos Penitenciari.

Un cop aprovats pel Govern, els tres projectes de llei seran tramesos en els propers dies al Consell General per a la seva tramitació parlamentària.

Foto: SFG

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.