Aprovat el projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes d’Andorra

Ull obert
Ull obert (Arxiu)

El Govern ha aprovat el projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes d’Andorra (COOOA), que té la finalitat de vetllar perquè l’actuació dels col·legiats garanteixi que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional. De la mateixa manera, ordena i regula la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades.

L’òptic optometrista és un professional de l’àmbit sanitari que desenvolupa les activitats dirigides per determinar l’estat visual i la valoració funcional del sistema visual. Aquest professional sanitari està capacitat per tractar, prescriure i dispensar per a les condicions visuals que ho requereixen. L’òptic optometrista desplega la seva activitat professional en l’àmbit assistencial, docent, d’investigació, de gestió, de prevenció, d’informació i d’educació sanitària.

El text normatiu es divideix en sis articles, quatre disposicions transitòries i una disposició final. L’articulat crea el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes d’Andorra (COOOA), en defineix l’objecte de l’organització col·legial dels òptics optometristes, determina l’àmbit territorial del Col·legi i estipula la titulació i la integració dels professionals concernits. El projecte de llei també inclou a l’estructura interna i el funcionament del Col·legi, determina les normes que li són aplicables i formalitza els ministeris del Govern i les administracions públiques amb els quals el Col·legi s’ha de relacionar. En les disposicions transitòries també queda reflectit el procés del Col·legi, l’aprovació i el registre dels estatuts definitius o l’elecció dels càrrecs prop dels òrgans de Govern.

Així doncs, d’acord amb la Llei d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, s’aprova aquest text que es trametrà al Consell General per a la seva aprovació parlamentària.

TOTES LES NOTÍCIES