Aprovat el pla comptable per a l’Administració d’acord amb les normes internacionals

El  Govern ha aprovat aquest dijous el pla comptable per a l’Administració estatal d’acord amb les normes internacionals de comptabilitat del sector públic. A més, l’Executiu ha donat el vistiplau al decret per validar el marc comptable aplicable a les entitats operatives del sistema financer i als organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà, seguint les normes internacionals d’informació financera de la Unió Europea que també han estat assumides per Andorra.

El Govern ha aprovat el reglament relatiu a l’adopció de les normes internacionals de comptabilitat del sector públic amb caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat. Aquest pla de comptabilitat substitueix la normativa anterior i és d’aplicació obligatòria a l’Administració general i a les seves entitats dependents. El text contempla les normes internacionals de comptabilitat del sector públic amb la finalitat d’assolir una “informació consistent i comparable” entre les entitats del sector públic, segons informen des de l’Executiu.

El Pla de comptabilitat pública d’Andorra data del 1996, i va prendre com a referència els textos normatius dels països veïns, els quals, prenien com a referència els respectius plans de comptabilitat per a l’empresa. Després de gairebé 17 anys de vigència d’aquest Pla general de comptabilitat pública, en el transcurs dels quals va entrar en vigor el 2008 el Pla de comptabilitat de les empreses, ha estat necessària una reforma de la comptabilitat pública amb l’objectiu de “seguir vetllant per la normalització dels criteris comptables aplicats per les entitats del sector públic estatal i d’aproximar la normativa comptable pública a l’empresarial”, prenent en consideració les normes internacionals de comptabilitat del sector privat, i ajustant-la a les particularitats derivades de les diferències existents entre el sector públic i el privat, alhora que es pren com a referència els pronunciaments comptables internacionals, tal com consta en el comunicat emès des del Govern.

Afegeixen que la recent crisi financera ha posat de manifest la necessitat per part dels governs d’administrar de manera més responsable i transparent els recursos públics i que, en aquest sentit, “les normatives internacionals faciliten l’alineació amb les millors pràctiques de comptabilitat mitjançant l’aplicació d’estàndards independents i creïbles”. De la mateixa manera, afegeixen, “milloren la consistència i comparabilitat dels estats financers com a resultat dels requeriments i l’ús d’uns procediments comuns, respectivament”.

L’experiència en l’aplicació del pla general de comptabilitat pública del 1999, les exigències creixents per millorar la informació en el sector públic i els principis d’eficàcia i eficiència en la utilització dels recursos públics, han comportat “una necessitat d’informació financera i pressupostària que permeti assegurar l’adopció racional de decisions”, segons destaquen des del Govern.

D’altra banda, el Govern ha aprovat el decret pel qual valida el marc comptable aplicable a les entitats operatives del sistema financer andorrà i als organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà, de conformitat amb les normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea i adoptades també pel Principat. Amb aquest decret, el Govern, a proposta de l ́Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), requerirà a les entitats operatives del sistema financer andorrà i els organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà que elaborin els seus comptes anuals individuals i consolidats per als exercicis financers que comencin a partir de l’1 de gener del 2017, de conformitat amb les normes internacionals d’informació financera de la UE.

Des de l’any 2008, amb la publicació del decret d’aprovació del Pla general de comptabilitat, tal com estipula la Llei de la comptabilitat dels empresaris, el model comptable andorrà referit als comptes anuals està subjecte a les normes internacionals de comptabilitat i les normes internacionals d’informació financera (NIC i NIIF). Aquest Pla general de comptabilitat és aplicable a la formulació dels comptes anuals de tots els empresaris i exclou explícitament a les entitats bancàries i altres entitats operatives del sistema financer, les quals es trobaven subjectes al Pla comptable del sistema financer andorrà aprovat pel decret de data 19 de gener de 2000.

El decret instrumentalitza un sistema específic d’incorporació de les normes internacionals d’informació financera que tinguin per destinatàries a les entitats operatives del sistema financer andorrà i als organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà. Aquest sistema permet informar, mitjançant publicació al BOPA, la regulació per la qual la Unió Europea adopta la norma internacional d’informació financera que es pretengui incorporar sense canvis al dret andorrà. Aquest sistema permet, si es considera oportú, adequar les normes a les especificitats del Principat i del seu sector financer, publicant també les modificacions pertinents en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra per posar en coneixement als subjectes obligats.

A aquests efectes s’ha creat un comitè tècnic que té com a objectiu el manteniment del marc comptable aplicable a les entitats operatives del sistema financer andorrà i als organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà. La funció del comitè tècnic, segons s’informa des de l’Executiu, és l’anàlisi de les normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea, amb l’objectiu de determinar la necessitat i conveniència d’incorporar-les, amb els matisos que es requereixin, a l’ordenament jurídic andorrà.

La publicació d’aquest decret deroga el de gener del 2000 que aprovava el Pla comptable normalitzat que havien d’implantar tots els components operatius del sistema financer.

Text i foto. ANA