Andorra millora l’avaluació de la Carta social europea

Carta Social europea
Andorra ha millorat en l’avaluació de la Carta Social Europea

Andorra compleix amb 23 de les 26 disposicions de la Carta social europea relacionades amb els drets vinculats a infants, famílies i persones migrants. El Govern ha valorat la publicació de les conclusions amb satisfacció, ja que se supera pràcticament el 90% de les disposicions avaluades i es millora en alguns dels punts respecte a avaluacions anteriors. En una de les 26 disposicions s’ajorna la decisió i en les dues en que es manifesta no conformitat el Comitè ha valorat els avenços duts a terme durant aquests darrers anys que es podran lliurar al Comitè en el proper informe.

El Comitè Europeu de Drets Socials ha fet públiques avui les conclusions de l’informe presentat pel Principat d’Andorra sobre l’aplicació dels articles 7, 8, 17, 19 i 31 de la Carta social europea referents al període de l’1 de gener del 2014 al 31 de desembre del 2017. El Comitè Europeu de Drets Socials ha analitzat un total de 26 disposicions corresponents a aquests articles acceptats per Andorra.

Així, les conclusions de conformitat es refereixen als drets dels infants i dels adolescents a la protecció, concretament pel que fa a la prohibició de treballar per als menors de 15 anys durant el curs escolar i per als menors de 18 anys en activitats perilloses o insalubres, les condicions restrictives de treball per als menors de 14 i 15 anys sotmesos a l’educació obligatòria, la limitació de la durada del treball per als joves de 16 i 17 anys, la inclusió d’hores de formació professional en l’horari normal de treball, les vacances remunerades anuals, les revisions mèdiques regulars i la prohibició de treballar de nit als joves treballadors de menys de 18 anys. També s’inclouen conformitat als articles referits a la protecció especial dels menors contra els perills físics i morals.

Les conformitats es refereixen també a l’articulat referent al dret de les treballadores a la protecció de la maternitat, concretament pel que fa a la durada i les condicions de salari garantit corresponent a la baixa de maternitat, les pauses d’alletament, la regulació del treball nocturn i la prohibició d’efectuar treballs perillosos, insalubres o difícils de realitzar.

Pel que fa a les disposicions als drets dels infants i dels joves a una protecció social, jurídica i econòmica, Andorra també compleix amb les disposicions avaluades. Concretament pel que fa a l’estatus jurídic de l’infant i l’accés a serveis essencials com l’educació i la sanitat, la protecció contra els maltractaments, els drets dels infants tutelats per l’Estat, els drets dels menors en conflicte amb la llei, els drets dels menors en situació irregular i la situació de menors en situació de pobresa. Pel que fa a aquest darrer punt, el Comitè demana que el proper informe proporcioni més dades sobre els índex de pobresa al país i les mesures previstes pel Govern per reduir la vulnerabilitat dels infants i garantir-ne l’accés a serveis de qualitat, sobretot en relació a l’educació, la salut i l’habitatge. A més, el Comitè demana més informació sobre les mesures preses pel Govern per lluitar contra l’assetjament escolar i per garantir la participació dels infants en la presa de decisions en l’àmbit de l’ensenyament. El Govern valora positivament que aquests articles s’havien considerat no conformes en el darrer informe i que la Carta Social europea ha destacat l’evolució positiva de la situació de protecció dels menors.

També s’ha avaluat positivament i superant la no conformitat d’informes anteriors l’avenç en la protecció dels drets dels treballadors migrants i de les seves famílies a la protecció i a l’assistència, concretament pel que fa a la informació proporcionada als treballadors migrants, la col·laboració entre els serveis socials dels diferents Estats, la igualtat en matèria d’impostos i d’accions davant de la justícia, la transferència de guanys i béns, l’ensenyament de la llengua del país d’acollida i de la llengua materna del treballador migrant. Pel que fa al dret a un habitatge digne, el Comitè demana que el proper informe proporcioni més dades sobre les reclamacions efectuades prop del raonador del ciutadà.

Quan a les dues conclusions de no conformitat, cal destacar que en aquests dos articles no hi ha gairebé cap país dels 29 avaluats que hagi obtingut conformitat. En una de les disposicions només han obtingut conformitat 3 i en l’altra només un dels Estats. Tot i així Andorra manté la seva voluntat d’evolucionar positivament de cara a la propera avaluació. Des de la data de lliurament de l’informe a l’octubre del 2018, Andorra ja ha fet alguns avenços que es podran lliurar al Comitè en el proper informe.

Pel que fa a una de les no conformitats està en relació a la remuneració equitable dels joves treballadors menors de 18 anys. El Comitè considera que el salari mínim d’aquests treballadors no és equitable i que les prestacions pagades als aprenents no són suficients. Tot i aquesta no conformitat, el Comitè valora els esforços del Govern durant aquests darrers anys per augmentar el salari mínim interprofessional.

Pel que fa a la no conformitat en relació al dret a un habitatge, el Comitè considera que la Llei andorrana no prohibeix l’expulsió d’inquilins durant la temporada d’hivern en què són més vulnerables, i que no està demostrat que el dret intern asseguri una indemnització en cas d’expulsió il·legal. Tot i així, si bé és cert que la legislació vigent no regula expressament aquests dos supòsits, cal destacar que tots els desnonaments els dicten els òrgans jurisdiccionals i per tant, no són mai il·legals, i que no s’ha donat mai a la pràctica que algú hagués estat expulsat o desnonat del seu domicili o de qualsevol altre indret, sense que els Serveis Socials de Govern i la Batllia no haguessin pactat a l’avança un recurs alternatiu per no deixar la gent al carrer. Cal tenir en compte, a més, que amb independència del mes en que es produeixin, el més important és comptar amb mesures socials eficaces que evitin aquest tipus de situacions.

D’altra banda, responent a les recomanacions del Comitè i per tal de recollir per escrit la pràctica habitual, el Ministeri d’Afers Socials té previst concloure aquest any amb la Batllia un Protocol d’actuació en aquests casos per tal que no es produeixin desnonaments a l’hivern, ni els caps de setmana ni els dies festius.

Finalment, en relació a la disposició que ha vist ajornada la seva valoració, sobre la il·legalitat de l’acomiadament durant la baixa de maternitat, el Comitè considera que manca informació per poder valorar adequadament la conformitat o no d’aquesta disposició. En aquest sentit, demana informació molt precisa sobre la manera en què hagin estat interpretades i aplicades eventuals causes disciplinàries preses contra alguna treballadora durant el seu embaràs o baixa de maternitat.