Andorra la Vella té pendents de cobrament prop de 90.000 euros per infraccions en matèria de circulació

El Comú d’Andorra la Vella té pendents de cobrament 89.750 euros per infraccions en matèria de circulació. El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha publicat aquest dimecres la relació del prop del miler d’infraccions constatades al Codi de Circulació i a les normes comunals que regulen les zones d’estacionament limitat. Davant la impossibilitat de fer la notificació de manera personal als infractors, el Comú ha optat per publicar l’edicte al BOPA.

Els infractors tenen un termini de deu dies hàbils per presentar al·legacions si ho consideren oportú. Si la persona denunciada no formula al·legacions ni abona la sanció en el termini de deu dies, es considerarà resolt l’expedient i notificada la resolució sense necessitat de dictar resolució expressa. Durant el mes següent a comptar de la data de notificació de la resolució, en el cas que s’imposi una sanció, la persona denunciada podrà efectuar el pagament de la sanció de forma voluntària i sense reducció en el seu import. En el cas que no s’hagin presentat al·legacions, en el termini d’un mes, per tal d’efectuar el pagament, es computarà a partir de la finalització del termini de presentació d’al·legacions. Transcorregut el termini d’un mes, es procedirà a l’execució forçosa de la sanció aplicant un recàrrec únic del 20%.