Andorra la Vella suma més de 60.000 euros pendents de cobrament per infraccions al codi de circulació

El Comú d’Andorra la Vella ha fet públic un llistat amb 1.058 infractors al codi de circulació i a les normes comunals d’estacionament, davant la impossibilitat de notificar-los-hi personalment. L’edicte, que apareix al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) d’aquest dimecres, detalla els noms dels infractors i la quantitat de la sanció, que en conjunt ascendeix a 60.976 euros. Les sancions van des dels sis euros fins als 721.

A partir d’aquest dijous, els infractors que ho considerin oportú poden presentar al·legacions en un termini de deu dies hàbils i serà la Junta de Govern qui dicti la resolució pertinent. Si la persona denunciada no formula al·legacions ni abona la sanció en el termini de deu dies a comptar de l’endemà de la notificació de la denúncia, es considerarà resolt l’expedient i notificada la resolució. Durant el mes següent, en el cas que s’imposi una sanció, la persona denunciada podrà efectuar el pagament de forma voluntària i sense reducció en el seu import.

En el cas que no s’hagin presentat al·legacions, el termini d’un mes es computarà a partir de la finalització del termini de presentació d’al·legacions. Transcorregut aquest termini es procedirà a l’execució forçosa de la sanció aplicant un recàrrec únic del 20%. La resolució, ja sigui expressa o tàcita, pot ser recorreguda en alçada davant del Govern en el termini de tretze dies hàbils.

2 comentaris

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES