Adjudicats els treballs per inventariar el fons radiogràfic de Ràdio Andorra

El Govern ha adjudicat els treballs de preservació, descripció, catalogació, inventari sumari i avaluació del fons discogràfic de Radio Andorra (1920-1980) a I’empresa Triple Acces per un import de 26.647 euros i un termini d’execució de 17 mesos. EI departament de Patrimoni Cultural vol així realitzar I’inventari sumari del fons antic de Radio Andorra, aplicar les tècniques necessàries destinades a la seva conservació i recuperació i avaluar tot el fons.

Es tracta d’una col·lecció de mes de 115.000 discs de música, amb una forquilla cronològica que va des dels anys 20 fins als 80 del segle XX amb representació de pràcticament totes les tipologies i formats discogràfics. EI projecte no solament és complex des del punt de vista tècnic, sinó que també ho és pel que fa a la manipulació i la conservació deIs materials.

Atesa l’especificitat tècnica dels discs, la fragilitat dels suports, la precisió necessària en la manipulació de la maquinaria i dels mateixos discs, el tractament documental específic i el valor patrimonial que té aquest fons en el seu context, el Govern va convocar aquest concurs públic.

El passat mes de febrer, el govern va aprovar l’informe relatiu al projecte d’adequació de Ràdio Andorra i la creació d’una comissió per encarregar-se del programa museològic. A més, l’Executiu va aprovar un cronograma del projecte fonamentat en dos grans fases, la primera de les quals, a realitzar durant aquest any 2013, se centra en l’ inventari moble i el fons discogràfic. Paral·lelament, es redactaran les línies directores i els continguts del projecte museològic.