El Govern, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha aprovat l’adjudicació de la redacció del projecte i direcció facultativa dels treballs de protecció enfront del risc de caiguda de blocs rocosos a la CG1, a la zona de la Portalada. L’empresa escollida ha estat Agrupació Suport-EC / Euroconsult. La licitació es va fer per concurs públic urgent.

L’adjudicació d’aquesta redacció del projecte és la fase prèvia a la licitació de les obres definitives que s’han de fer a la zona. Les mesures han de donar continuïtat als elements de protecció que s’hi van instal·lar temporalment després del despreniment rocós d’ara fa uns mesos i garantir la seguretat dels vianants i vehicles en el tram afectat. L’empresa té un termini de dos mesos per executar la redacció del projecte.