90 alumnes del Pirineu inicien la selectivitat

Un total de 90 alumnes de segon curs de batxillerat del Pirineu han iniciat puntualment i amb tota normalitat avui dimarts, a les 9 del matí, les proves de selectivitat al centre cultural Les Monges de la Seu d’Urgell.

D’aquests 90 estudiants, 86 han finalitzat el batxillerat als instituts Joan Brudieu de la Seu (Alt Urgell), l’institut Pere Borrell de Puigcerdà (Cerdanya) i l’institut Hug Roger II de sort (Pallars Sobirà); mentre els 4 alumnes restants han aprovat el batxillerat a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) o han formalitzat matrícula lliure.

Els exàmens, tal i com ja es va establir ara fa tres anys, es realitzen en horari de matí i de tarda, i entre examen i examen, els alumnes disposen de 30 minuts de descans. Els exàmens de les PAU s’allargaran fins el pròxim dijous 13 de juny.

La prova d’accés a la universitat s’estructura en dues fases: una fase general obligatòria i una fase específica de caràcter voluntari.

La fase general consta de 5 exercicis: llengua catalana i literatura; llengua castellana i literatura; llengua estrangera; història o història de la filosofia; i una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant.

A la fase específica cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general.

Qualificació de la fase general i nota d’accés

La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.

És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d’accés.

Nota d’accés: es considera que un estudiant ha superat la prova d’accés a la universitat si obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general.

Qualificació de la fase específica

Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general.

Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat, amb una puntuació de 0 a 10 punts.

Es considerarà superada cada matèria si s’obté una qualificació igual o superior a 5.

Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes.

L’actual model d’accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d’admissió: l’estudiant obté una nota d’admissió específica per a cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès.

La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció.