L’IGI i la factura completa

Ja tenim l’IGI en vigor i existeixen encara moltes empreses que no han entès com han d’emetre les seves factures als empresaris o professionals.

Els comptables ens estem trobant amb moltes factures que no compleixen els requisits suficients per a ser vàlides en les liquidacions.

La Llei és molt clara, és necessària una factura “completa” per comptabilitzar adequadament i efectuar la corresponent deducció com a factura “rebuda”:

“5. Les factures completes han de contenir les dades i han de complir els requisits següents:

a ) Número i, si escau, sèrie.

b ) Data d’emissió.

c ) Data de l’operació si es merita en un període de liquidació diferent del que correspon a la data d’emissió.

d ) Noms i cognoms, raó o denominació social completa de l’emissor i el destinatari de l’operació.

e ) Domicili de l’obligat tributari i el destinatari de l’operació. Si disposen de diversos llocs fixos de negoci, cal indicar el lloc en què s’ha dut a terme el lliurament de béns o la prestació de serveis i, respectivament, el lloc de destí efectiu, sempre que aquesta referència sigui rellevant per determinar el règim de tributació.

f ) Número de registre tributari (NRT) assignat per l’Administració andorrana o, si escau, el número d’identificació assignat pel país de residència de l’empresari o el professional, tant de l’emissor com del destinatari de l’operació.

g ) Descripció de l’operació.

h ) Base de tributació, tipus de gravamen aplicat, quota de l’impost repercutit i import total de l’operació.

i ) En el supòsit que l’operació no meriti l’impost general indirecte, indicació del precepte que empara la no-tributació.”

Penso que queda molt clar el que és necessari.

Doncs bé, supermercats, bancs, comerços, parapúbliques, mútues elèctriques, Comuns, arrendadors, el mateix Govern, duana … i altres, encara no ho han entès i emeten factures “simplificades”, “tiquets”, o simplement albarans o rebuts bancaris que no serveixen als comptables per efectuar la corresponent deducció per IGI suportat.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *