El nombre d’assalariats baixa un 3,7% en els últims dotze mesos

El nombre total d’assalariats del mes d’octubre és de 34.210 persones amb una variació respecte el mateix mes de l’any anterior del -3,4%. La mitjana d’assalariats per l’acumulat de l’any 2012 és de 35.930 i per l’acumulat de 12 mesos és de 36.146 amb variacions negatives del -3,7% per ambdós casos.

• El sector de la construcció manté una acusada variació a la baixa del -17,5% en el mes d’octubre respecte el mateix mes de l’any anterior.

• També cal assenyalar, la variació anual negativa dels sectors “Indústries manufactureres” amb el -7,4%, “Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç” amb el -6,8% i “Venda i reparació de vehicles de motor” amb el -4,9%.

• El salari mitjà total és de 1.935,32 euros per aquest mes. La variació respecte el mateix mes de l’any anterior és lleugerament negativa amb un -0,1%.

El nombre total d’assalariats d’octubre és de 34.210 persones amb una variació negativa del -3,4% respecte el mateix mes de l’any anterior.

A part del sector de la construcció, encara amb una variació del -17,5%, cal assenyalar una variació anual negativa dels sectors “Indústries manufactureres” amb el -7,4%, “Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç” (-6,8%) i “Venda i reparació de vehicles de motor” amb el -4,9%. Cal destacar una variació notablement positiva del +15,4% en el sector “Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura” i un +2,9% en el “Sistema financer”.

Pel que fa a l’acumulat de l’any 2012 la mitjana d’assalariats és de 35.930 i per l’acumulat de 12 mesos és de 36.146, amb una variació respecte el mateix període de l’any anterior del -3,7% per ambdós casos.

La massa salarial total del mes és de 66,2 milions d’euros. La variació és negativa respecte el mateix mes de l’any anterior amb el -3,5%.

Aquest mes, així com en el mes passat, destaca el sector de la “Construcció” com el més impactat per la variació anual negativa de la massa salarial amb el -10,7%, seguit de “Comerç a l’engròs i intermediaris de comerç” amb el -7,3%, “Transports i comunicacions” amb el -6,6% i “Venda i reparació de vehicles de motor” amb el -6,5%.

Són tres els sectors que destaquen aquest mes per una variació anual positiva: “Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura” (+9,2%), “Altres activitats socials i serveis personals” (+2,7%) i el “Sistema financer” (+1,2%).

El salari mitjà total és de 1.935,32 euros per aquest mes, amb una variació lleugerament negativa del -0,1% respecte el mateix mes de l’any anterior.

Aquesta disminució, és conseqüència, principalment, per la variació negativa del salari mitjà en els sectors “Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura” amb el -5,4%, seguit de “Transports i comunicacions” i “Administració pública i seguretat social” amb el -4,4% i “Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua” amb el -3,5%.

Per contra, presenten una variació anual positiva els sectors de la “Construcció” amb el +8,2% i “Indústries manufactureres” amb un +3,3%.

TOTES LES NOTÍCIES