El Consell General publica la Guia per a l’aplicació del Codi de conducta dels consellers

La seu actual del Parlament andorrà
La seu actual del Parlament andorrà (Consell General)

Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional del Parlamentarisme, que se celebra el 30 de juny, la Sindicatura ha aprovat i publicat al Butlletí del Consell General la Guia per a l’aplicació del Codi de conducta dels consellers generals. La guia, com el seu nom indica, està adreçada als consellers generals per a facilitar, durant l’exercici del seu mandat, el compliment dels deures i els procediments establerts en el Codi de conducta dels consellers generals, aprovat en sessió del Consell General el 22 de desembre de 2022.

Amb la publicació d’aquesta guia, la Sindicatura vol sensibilitzar i orientar els parlamentaris per a ajudar-los a evitar pràctiques que poden influir en l’exercici del seu mandat, el qual sempre ha de caracteritzar-se per ser independent, imparcial i objectiu. D’aquesta manera es vol reforçar la confiança dels ciutadans envers la legitimitat de les decisions i dels acords que es prenen en seu parlamentària.

El Codi de conducta dels consellers generals és un instrument que recull regles d’obligat compliment i preveu garanties efectives de control i d’exigència, amb sancions, en cas d’incompliment, que poden anar des d’una amonestació escrita a la suspensió temporal de l’exercici de la funció parlamentària.

La Guia per a l’aplicació del Codi de conducta dels consellers generals detalla els conceptes recollits en el codi de conducta i els exposa de forma comprensible i simplificada, com ara, què s’entén per transparència, per integritat, honestedat o responsabilitat, entre altres. A més, enllaça a documents d’utilitat per als consellers generals com els que detallen quines són les indicacions i els criteris comptables tant dels grups parlamentaris com dels consellers no adscrits. També posa exemples d’algunes situacions en les quals es poden trobar els consellers generals i com han d’actuar davant de casos de possible conflicte d’interessos, o bé, quan reben regals protocol·laris.Aspectes més destacats del Codi de Conducta dels consellers generals

 1. El deure de declarar, de forma detallada i precisa, aquells interessos privats que puguin tenir relació amb les seves activitats públiques.


  ● El deure de declaració es dona tant a l’inici del mandat com durant el mateix en cas d’haver-hi modificacions o actualitzacions.


  ● Les declaracions d’interessos privats, d’acord amb l’article 142 del Reglament del Consell General i en aplicació del principi de transparència, són públiques.

 2. El deure d’utilitzar de manera racional, adequada i eficient, i exclusivament, per a finançar activitats i despeses relacionades amb l’exercici de les seves funcions de conseller general els fons públics que tenen a la seva disposició i el deure d’assegurar la transparència en la seva gestió.

 3. El deure de no exercir cap càrrec, activitat o delegació incompatible amb el càrrec de conseller general.

 4. El deure de detectar quan es troben davant d’un conflicte d’interès, és a dir, en una situació en què hi hagi risc que un interès personal seu o d’una persona propera causi una influència il·legítima en l’exercici adequat del seu judici o discerniment com a representant del poble andorrà que pugui interferir inadequadament en la seva imparcialitat i objectivitat.

  I en cas de trobar-se en una situació de conflicte d’interès, els consellers generals han de:


  ○ 1r. Notificar-ho per escrit a la Sindicatura i a la Comissió que estigui tractant la proposta o tema sobre la qual té o pot tenir conflicte d’interès.


  ○ 2n. Fer-se substituir en la Comissió durant la totalitat dels treballs.


  ○ 3r. Abstenir-se en els debats i les votacions que es facin en Comissió.

 5. El deure de rebutjar qualsevol obsequi, oferta d’hospitalitat, invitació, favor o altres serveis que impliquin una despesa econòmica a càrrec de tercers, en benefici propi o de l’entorn familiar dels consellers generals excepte si es tracten d’obsequis protocol·laris o són invitacions per a intervenir o participar en actes o esdeveniments en representació del Consell General o en exercici del càrrec de conseller o consellera general, en representació del partit, d’un sindicat, d’un col·legi professional, d’una fundació o d’una associació a la qual pertanyin.


  ● Amb l’objectiu d’assegurar el compliment d’aquest deure i amb l’objectiu de promoure el principi de transparència que ha de regir tota activitat pública, es recomana que els consellers generals presentin a la Sindicatura, una declaració de les invitacions i obsequis acceptats.

 6. El deure de tenir un tracte respectuós basat en el principi d’igualtat i de no discriminació amb tots els ciutadans en general i amb la resta de consellers generals i el personal del Consell General, en particular.

 7. I el deure de respectar la institució del Consell General, les tradicions i de complir amb l’ús de l’abillament tradicional.> Es pot consultar el Codi de conducta dels consellers generals al següent enllaç:

Codi de conducta dels consellers generals, 22 de desembre del 2022

> Es pot consultar la Guia per a l’aplicació del Codi de conducta dels consellers generals al següent enllaç:

Guia per a l’aplicació del Codi de conducta dels consellers generals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]